Uffata Aadaa Oromoo Arsii

Baarentuuu (Baarentoos ni jedhama; (maqaa durii) Baraytumaa ) gosa Oromoo lamaan keessa isa tokko. Jump to navigation Jump to search. Maanguddoon Oromoo aadaa fi afaan biyyanaa alagaa itti ta’ee qeheen kun dahoo isaaniiti. These had negative impact on centralizing the Oromo language. Minilik qawwee warra dhiyaa irraa argateen Oromoo meeshaa ammayyaa hinqabnnetti duulee gabrummaa jalatti galiffate. Kan akka sabaatti waliin qabuufi akka gosaatti naannawa naannawasaatti qabu danuudha. Yeroon itti sirbamus. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta’uudhaan waan ibsu qaba. Aadaa takka dhiiga tokko Suuraa shamaran harargetiif shamaran Arsii. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. For Jalata, Gadaa represents "the totality of Oromo civilization". Agarsiifni kun seenaa Oromoo keessatti kan jalqabaa yoo ta'u Oromoonni kutaa biyyaa adda addaa keessa jiran dhufanii yoo wal arganis kan jalqabaa ture. Waa'ee Tirrii baruuf viidiyoo gabaabduu kana daawwadha! Related Videos. Bayise Tadasaa 4 months ago. Innis guyyaa ayyaanootaa fi eebba jamaa baya malee guyyaa biraatiif hin oolu. 50+ videos Play all Mix - new oromo Music shukri Jamal Sirbaa Aadda Arsii YouTube Kedijja Haji - Cidhaa (ጪዳ) Afaan Oromoo Wedding Song - Duration: 5:48. Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial broadcasting company established to promote the progress. Caffeen Oromiyaa qulqullina seerotaa eegsisuudhaaf cimee akka hojjetu ibsame. Introduction. About Our Website. Home Search results Agarsiisa Uffata aadaa oromo #Moyi Cultural Fashin Show in Minnesota @ Radisson Hotel, August 8/2019. ARSII SIKKOO MANDOO. Poortaalii:Aadaa Oromoo. Amantii Aadaa “Waaqa tokkicha, Waaqqayyo /Allayyo/” jedhu –amma hawaasaa fi barreesitoota garaagaraatiin maqaa ‘Waaqefataa’ jedhamuun bekkamuun ‘Waaqatti’ amanuun akkasumatti hordofuun dhawaata dhufe. OBS- Cidha Aadaa Arsii Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Bara sirni Gadaa sirna siyaasaa ambaatiin bakka buufamee, gosti Oromoo harki caalu dagate kana, Arsii Siikkoo Mandoo fi Utaa Waayyuu seera siinqee hin ganne. Ginni bittuu Abashaa kun kan dur abbootii isaanii jalaa milqee hafetti, amma ka'aa jiru. Aadaa Arsii. oromoon odaa jallatti ni mari'ataa duri. Amantii Aadaa "Waaqa tokkicha, Waaqqayyo /Allayyo/" jedhu -amma hawaasaa fi barreesitoota garaagaraatiin maqaa 'Waaqefataa' jedhamuun bekkamuun 'Waaqatti' amanuun akkasumatti hordofuun dhawaata dhufe. Dhumni jaaraa 18 ffaa fi jalqabni jaaraa 19ffaa seenaa Oromoo keessatti jalqaba bara haarayaati. Yeroon itti sirbamus. A collection of useful phrases in Afaan Oromoo, a Cushitic language spoken in much of east Africa by about 50 million people. Oromo communities spread out across the world perform. Waa'ee Tirrii baruuf viidiyoo gabaabduu kana daawwadha! Related Videos. Hayla Sillaaseen, kana booda Oromoo irratti (keessattuu Oromoo Arsii irratti) biyya isaa keessatti nama isaatiifi Aadaa isaa irratti duula addaan hincinneitti fufe. Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du'aa fi awwaalchaa, aadaa ayyaanotaa fi sirbaa, aadaa waliin jireenya maatii fi firaa, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa ijaarsa manaa fi meeshaa itti fayyadaman, aadaa hojii fi hormaataa, taphoota (ispoortii), akkaataa dabbasaa( rifeensa) dhahatan ykn filatan fi waan kana fakkaatan. People wearing traditional Oromo clothing have been arrested on the accusation that this demonstrated a political agenda. Oromo Culture - YouTube Oromo Culture. Moderator, Sidama National Regional State Information Net Work January 25, 2014 A highly controversial far right fundamentalists Amhara organisation advocating to reclaim its lost hegemony officially declares war on the largest Ethiopia’s Oromo Ethnic nationals, on January 24, 2014 in its officially dispatched press statement in Amharic. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta'uudhaan waan ibsu qaba. Goodaan kan marii. Category:Nyaata aadaa Oromoo. Akkasumsas guddinna aartii oromootiif hamma tahe tokko gumaacha bahuudha!!. sabontuu Arsii Πριν 2 χρόνια. Gareedhaan kan taphatamus nijira. Giddu-galoonni sadeen Leenjii Artii Oromoo, Oomishaaf uffata Aadaa fi Oomisha nyaata aadaa Oromoof kanneen ijaaraman yoo tahu baajetni Qarshii miliyoona 700 fi miliyoona 38 kan ramadameef tahuu hoogganaan Biiroo Aadaa fi Tirizimii Oromiyaa Dooktar Garamoo Ulluuqaa ibsanii jiru. Amantiin aadaa Oromoo Waaqa Tokkicha malee uumaa biraa kadhatuun walitti hin hidhatu. Aadaa Fuudhaa fi Heeruma Oromoo Arsii. Recent Posts. Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial broadcasting company established to promote the progress. Kanaafuu, meeshaaleen aadaa enyuummaa ummata Oromoo Arsii calaqqisiisan kunuunfamanii dhalootaa dhalotatti akka darban qaamni dhimmi ilaalu xiyyeeffannoo itti kennee hojjechuu qaba. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Ginni bittuu Abashaa kun kan dur abbootii isaanii jalaa milqee hafetti, amma ka’aa jiru. Hubachisa Seenaa 1. BBC News Afaan Oromoo. Badhatu Arsii Badhatu Arsii. Seenaan akka ibsutti mooyamuu Oromootiifi sababa guddaa kan ta’e qawwee Minilik osoo hinta’in waliifi dirmmachuu dhabuu oromoo akka ta’e fakkii loloota jajjaboo Anolee fii Calanqotti geggeeffame yaadachuun nidanda’ama. Gamtaa Barattota Oromoo (G. From Wikipedia. The code has been copied to your clipboard. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Ummanni oromoo bakka adda addaatti diina afoo gootumaan dhaabbatee lolaa akka turee seenaan oromoon diddaa garbummaa irratti godhe ni mirkaneessa. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Afaan Oromoo dubbachuun duubatti hafummaafi gowwummaa, qaaniifi doofummaa akka ta’e labsan. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo’arsaniiru. Harmiishee ba’ee qomarraa yoo mul’atu garuu geessuu ta’ushee mul’isa. 4,984 likes · 454 talking about this. OBS TV 38,703 views. Aadaa Booranaa haga tokko barreessitee kitaaba fuula 800 caalu irratti baafte. Gareedhaan kan taphatamus nijira. Afandi Siyo. Kaayyoon leenjii kanaas muuxannoo wal. We are not the biggest but we are working hardest. Kedijja Haji 715,109 views. Dhaamsa Uummata Oromoo Hundaaf Gochootaa oromummaa dhabamsisuuf raawwatama turan keessa isaan gurguddoon:- Uummata Oromoo ajjeesu Uummata Oromoo Hidhuu Uummata Oromoo buqisu Qabeenya Uumma Oromoo Saamuu Maqaa Oromootaa gara maqaa amaaratti jijjiru Maqaa. Shawaa, Haraghee, Wallo, Wallagga, Sidamoo, Arsii, Ilu Abbaboor, Kafaa xaqlaayi gizaati kan jedhuu fi kkf jedhanii moggaasan. "Yeroo gara biyya kee deebitee ilaaltu waan hir'ate tokko ilaalta. f eeruun ni danda'ama. Category:Nyaata aadaa Oromoo. Aadaa Oromoo. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. 11 Waxabajjii 2019. Calaqqisiistuu Oromummaa Aadaa ta'e keessaa tokko Irreechaa; sirna Galateeffannaa fi Waaqeffannaa Oromoo ti. Sharif Ati Hadhaa mana kee maalif tumtaa Jabaadha. Poortaalin kun odeeffannoo waa'ee aadaa Oromoo karaa qindaa'aa ta'een dhiyeessa. For Jalata, Gadaa represents "the totality of Oromo civilization". For you to like us and like to hang out with us. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. aartiin oromoo yeroo ammaa kana maal fakkaata. Afaan Oromoo dubbachuun duubatti hafummaafi gowwummaa, qaaniifi doofummaa akka ta’e labsan. From Wikipedia. With a twinkle in his eye. Nyaata aadaa Oromoo. The Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, The Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha. 11 Waxabajjii 2019. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Ilmaan Oromoos uffata aadaa isin uffattan kan ABOti jechuun mana hidhaatti ukkaamse. Irreecha ==== Uummatni Oromoo saboota kaaba baha Afiriikaatti argaman keessaa isa tokkoofi saba guddaa, aadaa badhaadhaa qabu, dachee uumamaan badhate irra qubatee jirudha. Waaqeffannaa ibsa, ayyaantummaa Waaqeffattootaa gabbisa. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Viidiyoo Tirrii : Shubbisa aadaa Oromoo Arsii keessaa tokko kan ta'e. mitii ree Oromoo? yaa ijoollee Arsii, yaa ijoollee Amboo! uffata kee aadaa. ķèètùù Ñàà Bòñsàà Ýèsùs Òŕòmòò Ķùùsh. ArsiOromo Daraaraa T. Uffata aadaa Oromtichaa isa durii sana as baasuuf; akkasumas Diizaayina haaraa Kuula aadaa Oromoon. About Afaan Oromo; The history of the Afaan Oromo is not as clear cut as other languages. Sirnichi anga Fulbaana 23,2012tti kan turu t. Oromoonni gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoofi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Read in another language. Maammiltoota keenyarra! Gurraandhala 21, 2016. Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Kuniis kan ta'e kabajaa gurbaafi dha. Injifannoo argameenis cimina yookiin caalama agarsiisuudha malee nama yookiin garee injifatame dallansiisuu miti. Oromoo intala booranaa Video Clip. March 7, 2017. Uffata kana foyyeessuu fi ammayyeessuun hundee aadaa Oromoo osoo hin gadhiisiin ta'uu qaba kan jettu Abaaboon, karaa qorannootiin wantoota tokko itti dabaluun akka namatti tolu taasisanii. Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa du’aa fi awwaalchaa, aadaa ayyaanotaa fi sirbaa, aadaa waliin jireenya maatii fi firaa, aadaa nyaataa fi dhugaatii, aadaa ijaarsa manaa fi meeshaa itti fayyadaman, aadaa hojii fi hormaataa, taphoota (ispoortii), akkaataa dabbasaa( rifeensa) dhahatan ykn filatan fi waan kana fakkaatan. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Nyaata aadaa Oromoo. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Category:Nyaata aadaa Oromoo. Ijoolleen Afrikaa umuriin isaanii 25-35 edduu ta’e, biyya isaanii keessatti hojii hoggansaa, waa uumuu, jiruufi jireenya haawasa keessaa bahanii fooyyeessuu irraatti hojjatanii milka’an hojii isaanii. iniis "oromo national crisis" ykn jeequmsaa fi cabiinsa hamilee saba keenya jeechudha. Aartii, barreessaa fi muuziqaa ummataa jajjabeessuu. 1,862 likes · 8 talking about this. Guddaa Sirba Aadaa Wallaggaa 🎶New 🎶oromo. From Wikipedia. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. Sirni dimokraasii addunyaaf angafa ta'e kun, walqixxummaa dubartootaa dhugoomsuuf, seera tumateen mirga dubartootaa kabajuun sirna milkaa'e ta'uu isaa, hambaan aadaa seera siinqee, gosa Oromoo Arsii keessatti mul'atu dhugaa ba'a. Haala fuudhaa fii Heeruma Oromoota Arsii (Baale fi Dida'a) haala kanaan isiniif qopheesine. Home Search results Agarsiisa Uffata aadaa oromo #Moyi Cultural Fashin Show in Minnesota @ Radisson Hotel, August 8/2019. Aadaa Fuudhaa fi Heeruma Oromoo Arsii. Qorataan Aadaa Arsii obbo Boonsamoo Mi'eessoo Qaalluun duree amantaa ta'e wal-dhabbee cimaa falli dhibeef qoricha jedhaniin. Haala kanaan Gumii Aadaa fi Afaan Oromoo /GAAO/ University Finfinnee keessatti hundeeffamee waggoota dheeraaf ture shira Wayyaaneen diiggamuuf tattaaffiin godhamaa jira. Oromo singers, writers and poets have been arrested for allegedly criticising the government and/or inciting people through their work. Kanaaf waadaa waan dagannee gatne namatti fakkaata. Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkoo yoo ta’u, meeshaa isa mul’isus ni qaba; innis, afaani. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Home Afaan Oromoo News Toltu Tufa akkasitti uffata aadaasheetiin miidhagdee dhufte. Gadaa Journa/ Barruulee Gadaa Volume 1, No. Join Facebook to connect with Mana Uffata Aadaa Guddataa and others you may know. Sirba Aadaa Arsii Akkamittiin. Mustafa is a reverred hero among the Oromo people of Ethiopia. Kitaabni kun duraan bara 1995 keessa "BORANA DICTIONARY" maqaa jedhamuun bayee ture. TEN POINTS WHY FINFINNEE IS OROMO CITY BY Worku Gadissa, October 29, 1019 Note: Sheger is another name for Finfinnee and. Mana Huccuu Aadaa Oromoo Sonaan, Guliso, Welega, Ethiopia. oromoo arsii hakkındaki yorumlar?. daandii walmaraa. Amantii Aadaa “Waaqa tokkicha, Waaqqayyo /Allayyo/” jedhu –amma hawaasaa fi barreesitoota garaagaraatiin maqaa ‘Waaqefataa’ jedhamuun bekkamuun ‘Waaqatti’ amanuun akkasumatti hordofuun dhawaata dhufe. A collection of useful phrases in Afaan Oromoo, a Cushitic language spoken in much of east Africa by about 50 million people. Aadaa takka dhiiga tokko Suuraa shamaran harargetiif shamaran Arsii. Sirba Aadaa Arsii - Gowwee. OPD Oromo Clothing | Uffata Aadaa Oromoo. SEENAA JIMJIMOO. Key to abbreviations: sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person), inf = informal English Afaan Oromoo. Kkk arsii jetanii arsii maqaa hin balesina aadaan arsii akanaa mitii kunii wonii isan jedhanuu namaa hin galuu arsin aadaa baredaa qabaa arsin biyaa kooti worii hin beynee naa gafadhaa. Mootummaan EPRDF irreecha bara 2012 irratti dargaggoota Oromoo 200 ol diddaa kaasuuf jettu yakka jedhuun ukkaamsuun isaa kan yaadatamu bara 2013 kanas magaala Duukam keessatti jala bultiidhaa qabatee sakattainsa eegaleen Oromoota heddumminaan hidhaa jira. Kana jechuun ammoo aadaan afaan malee. OROMO, Ambulii tiyya Video Clip. OBS- Cidha Aadaa Arsii Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Aadaa Oromoo keessatti mallattoo ta’uudhaan waan ibsu qaba. Use these Aadaa hashtags with your Aadaa related post and videos for instant likes. Minilik qawwee warra dhiyaa irraa argateen Oromoo meeshaa ammayyaa hinqabnnetti duulee gabrummaa jalatti galiffate. Akka aadaa fi sirna Oromootti Calleen kan waaqeffatamu miti yoggu jennu garuu namootni Oromoo ta'an hundinuu gocha kanarraa bilisa jechuu miti. Oromoonis aadaadhumaan Odaan 'Muka abbaa keenyaa jedha'. 「Uffila Uffa Uffa」という名前の人のプロフィールを表示Facebookに参加して、Uffila Uffa Uffaさんや他の知り合いと交流しましょう。. ArsiOromo Daraaraa T. 4,984 likes · 454 talking about this. AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo] - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. MANA AADAA FI DAGAAGNA DUBBII AFAAN OROMOO Mana barnoota, gadaa, Bilisummaa, oromifaa, Oromoo, Ayyaantuu, Oromiyaa, oromia, OMN kolfaa malee hin aarinaa dhiirri nyaata keessan irraa dhimma hin qabu gammachuu keessan jaalata waan ta'eef ~yoo uffata isaa irratti xurii xiqqoo argitan fuudhaa. BBC News Afaan Oromoo: Heellee - sirbi aadaa shamarree heerumtu ittiin gaggeessan laaffataa jiraa? Taatee Sukkanneessaa Godina Arsii lixaa Aanaa Dodolaa Magaalaa Dodolaatti Ilmaan Habashaa/Naafxanyootaan 2019 ] Abbootiin seera Oromoo fi Dhaabilee siyyasa Oromoo gorsi kalatin keeneme!!!. Eenyummaa ummata Oromoo calaqqisiisa. The URL has been copied to your clipboard Feesbuukii irratti dabarsi ; Twiterii irratti dabarsi ; No media source currently available. Badhatu Arsii Badhatu Arsii. AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo] - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. ''Egaa waan hunda akka mallattootti kan mul'isuu ammoo mukicha Odaati," jedhu. Waa'ee Tirrii baruuf viidiyoo gabaabduu kana daawwadha! Related Videos. Ideea de self-care pare rupta dintr-un pliant?. The code has been copied to your clipboard. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Ammoo, inni kun waan isa durii caala qaqqajeelee wanni daran hedduus itti- dabalamee bayeef, barroo (kitaaba) haaraa dha jechuutu dandayama. Kitaabni Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Wiirtuu Jildii saglaffaa jedhee maxxansiise waa'ee dhufaatii Qaalluu Gujii xiinxala. Afaan Oromoo voaafaanoromoo. Sirba aadaa Oromoo Arsii keessaa. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Unity of Oromo Should Genuinely Be Built Based On Only Oromummaa! Pain Killer for Our Headache, to Dissolve Us! Watch out Oromo Wolves among the Sheep! Any Form of Negotiation Forum with TPLF is for Division and Disunity among Oromoo People! Ethnic Oromoo is majorly targeted by TPLF leader Meles Zenawi as a form of cleaning. Duration 3711 Identifier Sirna_Aadaa_Ateetee_fi_Siinqee_Oromo_Arsi_by_Girma_Hassen Run time 01:01:51 Scanner Internet Archive Python library 1. OBS TV 38,703 views. ķèètùù Ñàà Bòñsàà Ýèsùs Òŕòmòò Ķùùsh6 місяців тому. Maammiltoota keenyarra! Gurraandhala 21, 2016. com is also a source of vast information about Oromo refugees in Africa. Walaloo kana keessatti intalli akka heerumaaf hingeenye tokkooffaa harmashee waabeeffachuudhaan ibsatti. Afaan Oromoo dagatamaa, ukkaamamaa fi tuffii koloneyalismiin itti fide keessaa ba’ee akka dagaagu gochuu. For you to like us and like to hang out with us. Aadaa Oromoo kan bara sirna Gadaa keessatti yeroon baay?ee barbaachisaadha. Jalqaba nyaata ykn dhangaa kanan tarreessa. Badhatu Arsii Badhatu Arsii. Gaaffi fi deebii dizaayinara uffata aadaa Oromoo Mooyii Xilaahuun. diraamaa afaan oromoo jaarsa jaartii summii nyaachese ilmoo irraabaasu dubartii biraa fudhuuf ku. June 11 · Tirriin Baddiffa, Laanganniffaa fi Gussaa jedhamee bakka sadiitti qoodama. Maanguddoootni Oromoo fi akkasumas an Biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufaniif bakka itti wal-argani; keessattillee kunuunfamani. Best Aadaa hashtags popular on Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, TikTok, Youtube to get qucik likes and followers on your social profile. Sirba Aadaa Arsii - Gowwee. Ошондуктан бул ишке олуттуу мамиле жасоо керек, анткени бул жердеги. Jaal/Musxafaa Huseen: Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa, ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. Aadaa Oromoo. Afandi Siyo. Free aadaa ummata oromoo for Android. Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Saba Oromoo fi Sirna Gadaa (The history of the Oromo nation and the Gadaa System) Oromia: Untwist the Twisted History; Dispossession of local communities in the name of investment: Large scale public-private partnership (mega-PPPs) in Africa; Essence of the Scottish Referendum in the Eyes of an Oromo Nationalist #Oromia. Current status. Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata 'USAID' irraa argameen,walta'iinsa Dhaabbata 'Save The Children', Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan maxxanfamedha. Jilli Aadaa Oromoo ayyaana saboota,Sablammootaa fi Ummatootarratti haala addaatiin akka dhiyaatu himame. Liigiin Dargaggoota Koongireesii Federalaawaa Oromoo (KFO) gadda guddaan gorsa, ibsa fi yaada asiin gadii kana dabarsa. OROMO, Ambulii tiyya Video Clip. Gabroomuun keenya waan biraa ta'ee kaasettumaaf konsartii seenaa, aadaa, afaaniif qabsoo Saba keenyaaf sagalee ta'uuf yeroo isaan gannaa bona hoongeen, qabeenya maatiif dhuunfaa isaanii baasuun ifaajan irraa bitnee ykn irratti hirmaatnee aartistoota keenya jajjabeessuu irratti nu hafa. Dhumni jaaraa 18 ffaa fi jalqabni jaaraa 19ffaa seenaa Oromoo keessatti jalqaba bara haarayaati. oromoo arsii hakkında detaylı bilgiler, oromoo arsii telefon, adres, kontak, eposta. Duulli fi waraanni isaan uummataa Oromoo fi saba Oromoo irratti banan sun homaayyuu hin dhaabannee, ittuma-fufee jira. Goodaan kan marii. Kanneen akka saddeeqaa taphachuuf ammoo hidhannoo wayituu hinbarbaachisu. Guyyaa ayyaana saboota, sablammootaa fi Ummatoota baranaa qopheessummaa Oromiyaatiin Finfinnetti kabajamurratti gareen aadaa Oromoo bifa addaatiin kan dhihaatu ta’uu jilli aadaa Oromoo beeksise. fi Barreessaa Tasfaayee[Gadaa] Gabra’aab(Burqaa Zimmitaa) buufadhaa dubbisaa. Ammas haala waggoota darbanii caalaa miidhaa kana hin jedhamne saba Oromoo irratti raawwataa jira. Garuu Oromoon aadaan uumaa Waaqaa maraa. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su. Ammoo, inni kun waan isa durii caala qaqqajeelee wanni daran hedduus itti- dabalamee bayeef, barroo (kitaaba) haaraa dha jechuutu dandayama. Sabni Oromoo saba Itoophiyaa keessatti baay'ina ummataan tokkoffaa irra jiru. Kunis karaalee manneen barumsaa, sabqunnamtii fi barreessitoota Oromoo faa tahaa kan deemu. Akkuma beekamuu wallisaan kun sirboota aadaa Oromoo irratti xiyyeefatee waan hojjetuuf sirboota aadaa inni dalagu hundumtu sadarkaa isaanii kan eegateefi jiruufi jireenya hawaasichaa ifaati kan mul’isuudha. Read in another language. Taphoonni aadaa Oromoo keessaa baay'een isaanii yoo xinnaate namoota lama kan hirmaachisanidha. Gama biraatiin Dubbi Himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa ''Gama keenyaan tarkaanfiin fudhatame hinjiru. Uummanni Oromoo haala addaddaa keessatti kan taphatu ispoortii aadaa ta’an hedduu qaba. Ummanni Oromoo Aadaa isaa keessatti waan hunda dura nagaya dursa. Oromoonis aadaadhumaan Odaan 'Muka abbaa keenyaa jedha'. Minilik qawwee warra dhiyaa irraa argateen Oromoo meeshaa ammayyaa hinqabnnetti duulee gabrummaa jalatti galiffate. baarentun oromuma isaatti ni bonaa. 1,862 likes · 8 talking about this. Oromoonni gaafa ayyaana Irreechaa uffata aadaa, callee, siiqqee, horooroo, ciicoofi waan aadaan of faayanii gara malkaa deemu. Ammas haala waggoota darbanii caalaa miidhaa kana hin jedhamne saba Oromoo irratti raawwataa jira. Viidiyoo Tirrii : Shubbisa aadaa Oromoo Arsii keessaa tokko kan ta'e. March 7, 2017. Aadaa oromoo/Oromoo culture: Join and share for your friends '' Aadaa Oromoo/Oromoo culture'' telegram channel and Facebook page to get more information about unique OROMO cultures from telegram channel and facebook page by the following link respectively. oromoo arsii 101680173176539674599 GP profili. Uffata Aadaa uffaachuun dhorkaadha, Uffatee kan argame seeraan adabama jedha. Boranni qoqqooddama Oromoo keessaa isa tokko yoo ta'u kan biraan Oromoo Baarentuu ti. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Oromoon waaqa. TEN POINTS WHY FINFINNEE IS OROMO CITY BY Worku Gadissa, October 29, 1019 Note: Sheger is another name for Finfinnee and. Lola Aanolee tahee kan akkan jajjaba tahe keessa kan bara 1882 keessa tokko lola ulfaataa akka turee seenan ni hima. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. People wearing traditional Oromo clothing have been arrested on the accusation that this demonstrated a political agenda. BBC News Afaan Oromoo. Harmiishee ba'ee qomarraa yoo mul'atu garuu geessuu ta'ushee mul'isa. Oromoo intala booranaa. com/watch?v=TJdFLt5dVQI. Yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu, niitii (haati warraa) isaa ammoo uffata aadaa uffachuun meeshaalee Aadaa kana akka okoleefi gadii qabattee cina deemti. Minilik Oromiyaa erga weeraree qabate (gabroomfate) booda garuu sirni gadaa hafee,waanjoo gabrummaa sirna nafxanyaa jalatti bitamaa ture. Açık arttırma yolu ile ortaklık kaydı yapılacaktır. Dhalataa Oromoos ta’e saba biraa keessa Callee akka faayaatti fayyadamuu dhiisuun dhadhaa dibanii, qabee keessatti naqanii, bakka dukkanaa’aa kaayanii kan itti waaqeffatan ni jiraatu. The Oromo Self-help Refugee Association (OSRA – Egypt) The Oromo Self-help Refugee Association (OSRA) is a registered refugee association under the Egyptian Ministry of Social affairs with the Registration Number 7832/2010. Saddeeqni tapha aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Erga koloneeffattoonni Abashaa biyya keenya qabatanii immoo bakka dur ayyaanni Oromoo itti kabajamu, taabota isaanitu dhaabate. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Aaddee Tireezaa Ahimad haadha qabeenyaa bifa hojii kana uumuudhan obolahaa isaanii wajjin gamtaadhan hojiitti seenanii milkaahani. In fact, the Bale uprising was a more sustained struggle and had a reverberating effect among the radical Ethiopian students in general and the Oromo intelligentsia in. daandii walmaraa. Maanguddoootni Oromoo fi akkasumas an Biyyoota Afrikaa kaan irraa dhufaniif bakka itti wal-argani; keessattillee kunuunfamani. aadaa boonsaa qabdaa. Sabni Oromoos aadaa hedduu kan qabu yoo ta’u sirbaan, uffannaadhaan, fuudhaafi heerumaan, nyaataafi kkfdhaan aadaasaa ibsata; eenyuummaasaas beeksifata. Dhalataa Oromoos ta’e saba biraa keessa Callee akka faayaatti fayyadamuu dhiisuun dhadhaa dibanii, qabee keessatti naqanii, bakka dukkanaa’aa kaayanii kan itti waaqeffatan ni jiraatu. Akkoofi akaakayyuu, eessummaniifi soddoonni marti hinkoo isaanii argachuun aadaadha. OBS TV 38,703 views. OBS- Cidha Aadaa Arsii Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Gareedhaan kan taphatamus nijira. Nutiis waa malee mitii kan weeddu kana isiniif tarreesine. Sirnichi anga Fulbaana 23,2012tti kan turu t. Aartii Oromoo Aartii Oromoo. ) Qeesii mataa sabbataa Amajaaja dabboo sanbataa jedhu Haalle luyyaa Yaa rabbi sooressa ajjeesi, Nyaannee dhugnaa jedhee abbateen taskaara yaade jedhuu. Download OROMO SIRBA videos from your mobile from Vuclip Sirba Aadaa Arsii - Akkamittiin. AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo] - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Hardha sirna aada fuudhaa fi heeruma Oromoota Arsii isniin wal barsiisa akka irra waa barattan abdii …. sabontuu Arsii Πριν 2 χρόνια. Bilisummaa isaaf jechu ummatni Oromoo wareegama har'a illee baasaa jira. OBS- Cidha Aadaa Arsii Oromia Broadcasting Services (OBS) miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'ee jijjiirama hawaasaa itti fufinsa qabu dagaagsuuf hundaa'edha. Posted by OromianEconomist in Ancient African Direct Democracy, Gadaa System, Oromia, Oromiyaa, Oromo, Oromo Nation, Oromummaa, Sirna Gadaa, The Oromo Democratic system, The Oromo Governance System, Uncategorized. Nyaata aadaa Oromoo ballifnee bakka lamatti qooduu dandeenya: nyaata yeroo hunda nyaatamu, fi nyaata akk addaatti nyaatamu. Dhiimma kana kaasuu kan dandeeneef haala yeroo ammaantan Naannoo Oromiyaa Godina "lixa Arsii" Aanaa Arsii Nageellee fi Naanawa Shashamanne ti namoota Ummata Oromoo karaa adda addaatiin hiraarssaa jiran erga qorqnnee bira gene kaniin booda namootin kunniin gocha isaanii irraa akka deebi'aniif. Kanaafiis, hawaasa Oromoo keessatti qaroomni (civilization) addunyyaf gumaache kalandarii Oromooti. Guyyaa, ji'a (baati), waggaafi Gadaa lakkaawuudhaan hawaasa Oromoo sirna kan jalatti qindeessuun qaama aadaa ture. Download This Video Now. Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa Federaalaa akka ta’uuf hojjechuu qabna! (Tolawaaq Waariitiin) Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. He will also participate as a Guest of Honor at several Irreecha celebrations organized by the Oromo in the Diaspora. Jireenyi godaantummaa fi tikfatummaa / tikfatee geeddaramaa dhufee bakka isaatti jireenyi qubsumaa fi qonnaa ariitiidhan / hatattamaatti babal'achuu jalqabe. Oromoota kaan immoo Gojjaamii fi Tigraayitti kutan. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. addaa: duudhaalee Sirna Gadaa, Dhaha Oromoo, Eenyummaafi beekumsa Oromoo ganamaa, mallattoolee bakka bu'iinsaa, seera ambaa, akkaataa ogafaan Oromoo, mul'istoota waliigaltee hurruubbii foollee fi uffata aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatu. Garuu Oromoon aadaan uumaa Waaqaa maraa. Ethiopia needs a multi-party democracy to end the. Oromo Cultural clothes & materials in Maatii kush Store0913268465 Oromiya,Showa,Holeta. The Arsi have developed a concept of Arsooma which roughly translates to Arsihood. Aartistootni Oromoo 95% oli jireenya rakkisaa keessa jiraatu. oromoo arsii hakkında detaylı bilgiler, oromoo arsii telefon, adres, kontak, eposta. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Taphni Afaan oromoo kaayyoo isaa inni guddaan wanti banameef ykn jalqabameef; aadaa, seenaa, aartii fi og-barruullee adda addaa gama Afaan oromootiin jiran barreessuun gama dubbistoota isaatiin gahuun booharsuu, fi barsiisuudha. Aadaa Oromoo Nyaata aadaa Oromoo. Dhiimma kana kaasuu kan dandeeneef haala yeroo ammaantan Naannoo Oromiyaa Godina "lixa Arsii" Aanaa Arsii Nageellee fi Naanawa Shashamanne ti namoota Ummata Oromoo karaa adda addaatiin hiraarssaa jiran erga qorqnnee bira gene kaniin booda namootin kunniin gocha isaanii irraa akka deebi'aniif. Daballee oromo Fayyissa Furii(Fayyee). Kuins sirba Hacaaluu Hundesaa keessaa issa “Tokkumaa, tokkummaa…” jedhu hirmaatota hundumaa waliin hundumtu harka walqabatanii weediisuudhaan ergaa guddaa tokkumaa Oromoof. This tranlet for future generation Arsi culture. Seera siinqee keessatti aangoon gurumuun dubartootaa qabu laaffatus, kabajaa fi safeeffannaa dubartiin qabdu hin badne, ‘dubartiin wayyooma’ yaada jedhun ibsu. Start studying Food Preparation | Qophii Nyaataa. Fayyisaa Furii. Akka aadaa Oromoota Arsiitti, erga namnii lama wal fuudhe torbaan tokkoof maati fi firootan isaani waliin wal hin arganii. Raas Daargeen eega Arsii fixeen boodaa jaajustittii isaa boodaraa (Halkoo Daargee )jedhamte. Amantiin aadaa Oromoo Waaqa Tokkicha malee uumaa biraa kadhatuun walitti hin hidhatu. Aadaa Oromoo kan bara sirna Gadaa keessatti yeroon baay’ee barbaachisaadha. Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Oromoo gannas ta'ee bona, birraas ta'ee arfaasa nyaatu, kan yeroo baayyee mana keessatti qophaawu jechuu dha. AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo] - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. The Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, The Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Broadcasting Services (OBS) is an independent and impartial broadcasting company established to promote the progress. Gadaa yeroo baay’ee akka sirna bulchiinsaa qofatti fudhachuudhan sirna siyaasaa qofa namoonni jedhanii dhiyeessan nijiru. Shamaran oromo download shamaran oromo free and unlimited. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo’arsaniiru. Diddaan hawaasni Oromoo biyya Australia Waxabajjii 30, 2012 gaggeesse kun kan ergamtoota Wayyaanee ajandaa qabatanii dhaqan illee osoo boorsaa/korojoo keessaa hin baafatin luullessee kan achii ari’e waan ta’eef, diddaawwan bifa walfakkaatan gaggeeffamaa turan keessa kan yeroo kamiiyyuu caalaa ummata Oromoo mara boonse, akkasumas kan. A collection of useful phrases in Afaan Oromoo, a Cushitic language spoken in much of east Africa by about 50 million people. Uffata kana foyyeessuu fi ammayyeessuun hundee aadaa Oromoo osoo hin gadhiisiin ta'uu qaba kan jettu Abaaboon, karaa qorannootiin wantoota tokko itti dabaluun akka namatti tolu taasisanii. Aadaa oromoo/Oromoo culture: Join and share for your friends '' Aadaa Oromoo/Oromoo culture'' telegram channel and Facebook page to get more information about unique OROMO cultures from telegram channel and facebook page by the following link respectively. Bishaan, dirreen, mukniifi fardeen jiraannan warri waldorgoman hirmaachuu danda’u. Qophii Aadaa ilaalchisee dubartoonni fi dhiironni uffata aadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hundumaa uffachuudhaan hirmaatota seminaara guyaa kanaa bo'arsaniiru. Ijoolleen Afrikaa umuriin isaanii 25-35 edduu ta'e, biyya isaanii keessatti hojii hoggansaa, waa uumuu, jiruufi jireenya haawasa keessaa bahanii fooyyeessuu irraatti hojjatanii milka'an hojii isaanii daraan akka cimsan leenjiif gara Ameerikaa dhufan. Kun immoo kan har'a uumame osoo hintaane, duudhaa ummata keenyaa kan darbaa darbee dhufeedha. Saba Oromoo fi Sirna Gadaa (The history of the Oromo nation and the Gadaa System) Oromia: Untwist the Twisted History; Dispossession of local communities in the name of investment: Large scale public-private partnership (mega-PPPs) in Africa; Essence of the Scottish Referendum in the Eyes of an Oromo Nationalist #Oromia. With a twinkle in his eye. Shawaa, Haraghee, Wallo, Wallagga, Sidamoo, Arsii, Ilu Abbaboor, Kafaa xaqlaayi gizaati kan jedhuu fi kkf jedhanii moggaasan.